Tag Archives: สังฆทาน กรุงเทพ

ชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ

สังฆทาน กรุงเทพ

สังฆทาน กรุงเทพ   สังฆทานคืออะไร ? สังฆทาน แยกคำได้ว่า “สังฆะ” แปลว่า หมู่ กลุ่ม หรือส่วนรวม และ “ทาน” แปลว่าการให้ ดังนั้นความหมายโดยรวมคือถวายเป็นของสงฆ์ แปลได้ว่าเป็นทานที่ตั้งใจถวายให้แก่พระสงฆ์ โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ให้เป็นของส่วนรวม โดยจะถวายอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับชีวิตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธาเรา เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ และนี้แหละคือความหมายของคำว่าสังฆทาน สังฆทาน กรุงเทพ ผู้ที่ถวายสังฆทานจะได้ทาน 3 ประการ ดังนี้ วัตถุทาน ช่วยลดความตระหนี่ของผู้ถวาย และฝึกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน อภัยทาน ช่วยลดความโกรธ และฝึกรู้จักการให้อภัยโดยการแผ่เมตตาหลังการทำบุญ ธรรมทาน ตัวอย่างเช่น การถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ เมื่อท่านนำไปอ่านแล้วเกิดความรู้ ถือเป็นทานที่เกิดจากการให้ธรรมะ   ปัจจัยสี่ | สังฆทาน กรุงเทพ ปัจจัยในคำวัด หมายถึงเครื่องอาศัยของบรรพชิต คือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำรงชีพของภิกษุสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นิสสัย มีสี่อย่างจึงได้ชื่อว่า จตุปัจจัย หรือปัจจัยสี่   จีวร …