Tag Archives: ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์

มุมมองของศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เกี่ยวกับพืชกัญชา

ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์

มุมมองของศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เกี่ยวกับพืชกัญชา   ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคนหนึ่งของทีมที่สนับสนุนและผลักดันให้คนไทยได้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย   ในทัศนะของศ.นพ.ธีระวัฒน์ กัญชามีศักยภาพในการเป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ดังนี้ โรคมะเร็ง กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวด คลื่นไส้อาเจียน และอาการข้างเคียงอื่นๆ จากการรักษามะเร็งได้     อ้างอิง vichaiyut.com โรคลมชัก กัญชาสามารถช่วยควบคุมอาการชักได้     อ้างอิง moph.go.th โรคพาร์กินสัน กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการสั่น เกร็ง เดินลำบาก และอาการอื่นๆ จากโรคพาร์กินสันได้     อ้างอิง pnkg-recoverycenter.com โรคอัลไซเมอร์ กัญชาสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและบรรเทาอาการต่างๆ จากโรคอัลไซเมอร์ได้     อ้างอิง premierehomehealthcare.co.th ผู้ป่วยโรควิตกกังวล โรคปวดเรื้อรัง กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้     อ้างอิง nursesoulciety.com นอกจากนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ยังมองว่ากัญชาสามารถใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ …