Tag Archives: วัคซีน โรคปอด

วัคซีน โรคปอด

วัคซีน โรคปอด

วัคซีน โรคปอด   รู้จักกับ วัคซีน โรคปอด เป็นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) ซึ่งในบางเคสของการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) นั้น ยังเป็นผลมาจากไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น วัคซีนโรคปอดอักเสบ หรือ Pneumococcus Vaccine จึงเป็นหนึ่งในวัคซีนสำคัญที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกเหนือจากวัคซีนโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ประจำปี อันเนื่องมาจากโรคปอดอักเสบอาจจะก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้ ปัจจุบัน วัคซีนปอดอักเสบจะป้องกันเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส แม้จะป้องกันได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ แต่จะครอบคลุมสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยและก่อโรครุนแรงอยู่แล้ว โดยวัคซีนปอดอักเสบจะผลิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย ชนิดของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV13 หรือ วัคซีนป้องกันปอดอักเสชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์เป็นวัคซีนที่เกิดจากการจำแอนจิเจนของเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสไปจับกับโปรตีนพาหะชนิดหนึ่ง กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันได้ดี และป้องกันโรคได้นานขึ้น ครอบคลุมปอดอักเสบทั้งชนิดไม่ลุกลามและชนิดลุกลาม แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุที่แพทย์เห็นสมควร Pneumococcal Polysaccharide Vaccine: …