Tag Archives: ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบบริหารงานบุคคล     ระบบบริหารงานบุคคล การคิดอย่างเป็นระบบหากใครติดตามบทความของจีรังมาโดยตลอด จะทราบว่าเรามุ่นเน้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง และระบบงาน ซึ่งจัดว่าเป็นการ Training ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และสิ่งที่ทำง่ายที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดให้เป็นระบบครับ การคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Systematic Thinking คือ การคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีระบบการคิด  ระบบบริหารงานบุคคล   โดยมองเห็นภาพรวม และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน เป็นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้สามารถวางระเบียบให้กับการกระทำและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งทักษะการคิดอย่างเป็นระบบนี้ถือเป็นทักษะสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะกับผู้บริหารที่ต้องรับภาระหน้าที่ มีเรื่องให้ต้องคิด ต้องรับผิดชอบมากมาย เทคนิคการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการยอมรับ และทำความเข้าใจว่าตนเองเป็นส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะมีปัญหาใด ๆ จะเป็นงานกลุ่ม Projectของออฟฟิศ หรือการแก้ปัญหาในระดับองค์กร พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันและกัน มองสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพรวม เป็นองค์ประกอบใหญ่ แล้วจึงมองภาพย่อย แล้วค่อยๆ มองย้อนกลับไป เห็นการเชื่อมโยง อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้น การมองภาพรวมก็เปรียบเสมือนการมองบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลัง มีภาพย่อยที่เปรียบเสมือนส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เช่น …