Tag Archives: ภาวะจิตเภท

ภาวะจิตเภท คืออะไร?(Psychotic disorder)

ภาวะจิตเภท

ภาวะจิตเภท คืออะไร?(Psychotic disorder) ข้อมูลโรคและสาเหตุการเกิดโรค ภาวะจิตเภท เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของความคิด ทำให้ผู้ป่วยมีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตในสังคม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเริ่มเป็นเมื่ออายุประมาณ 14-16 ปี หรือช่วงปลายวัยรุ่น โรคนี้พบได้ ประมาณร้อยละ 1 ของประชากร สาเหตุการเกิดโรคเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือ ด้านร่างกาย จากความผิดปกติของสมอง ทั้งจากสารสื่อประสาทในสมอง หรือจากโครงสร้างของสมองบางส่วนผิดปกติไป นอกจากนั้นพันธุกรรมก็มีส่วนสัมพันธ์ ยิ่งมีความใกล้ชิดทางสายเลือดกับผู้ป่วยมากยิ่งมีโอกาสสูง ด้านจิตใจ จากความเครียดในชีวิตประจำวัน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเจ็บป่วย การใช้อารมณ์กับผู้ป่วย การตำหนิ มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรหรือจู้จี้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยมากไปก็มีผลต่อการกำเริบของโรคได้ อาการของโรค อาการของภาวะจิตเภท แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ อาการที่เพิ่มไปจากคนปกติ (positive symptom) และอาการที่พร่องไปจากคนปกติ (negative symptom) โดยอาการของโรคอาจเกิดในแบบเฉียบพลันทันที หรือเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ ในกรณีที่อาการเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จะมีอาการเริ่มต้นคือ มีความรู้สึกแปลกๆ ไม่อยู่ในความเป็นจริง อาการจะค่อยๆมากขึ้นทำให้ครอบครัวและคนรอบข้างรู้สึกว่าผู้ป่วยเปลี่ยนไปจากบุคลิกภาพเดิม เช่น แยกตัว ไม่สุงสิงกับใคร …