Tag Archives: ติว KU-EPT Online

สถาบันเตรียมสอบ ติว KU-EPT Online

สถาบันเตรียมสอบ ติว KU-EPT Online   สำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ มหาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสนใจศึกษาต่อใน ม.เกษตร จะต้องสอบ KU-ETP ซึ่งเป็นข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของเกษตร วันนี้เลยจะมาพูดถึงข้อสอบ KU-EPT คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง วิธีสมัครสอบต้องอย่างไร สรุปคำศัพท์ที่ออกบ่อย และแนะนำคอร์ส ติว KU-EPT Online   KU-EPT คือ Kasetsart University English Proficiency Test หรือ KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (01355111) และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (01355112) แต่ยังไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (01355113) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกที่ต้องผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355501 ทดแทนได้   KU EPT ออกอะไรบ้าง ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ …