Tag Archives: ติดตั้ง gps รถยนต์

ติดตั้ง gps รถยนต์

ติดตั้ง gps รถยนต์

ติดตั้ง gps รถยนต์   ติดตั้ง gps รถยนต์ ติด จี พี เอ ส รถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบเปิดรหัสร่วมกับ สมาร์ตโฟนสำหรับติดตาม บันทึกเส้นทาง ความเร็ว ตำแหน่งของรถขนส่ง โดยตรวจสอบตำแหน่งพิกัด ด้วยการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS แล้วส่งข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ที่ติดตั้งในสมาร์ต โฟนด้วยการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่น GPRS มาจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตำแหน่งและเส้นทางของรถขนส่งบนแผนที่ โดยนำไปใช้งานกับผู้ประกอบ การน้ำดื่มทิพย์เขลางค์ แล้วใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพ จากผู้ใช้งานจำนวน 15 คน ผลการศึกษาการประเมินความพึง พอใจต่อการใช้งานระบบด้านการแสดงผล มีการจัด หมวดหมู่ข้อมูลสำหรับแสดงผลอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 การใช้รูปแบบของตัวอักษร อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของ การแสดงผลบนแผนที่อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านการใช้งาน แผนที่มีความถูกต้องอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 …