Tag Archives: ขายที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับซื้อ ขายที่ดิน ขายฝากที่ดิน

ขายที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับซื้อ ขายที่ดิน ขายฝากที่ดิน   ขายที่ดิน – ที่ดิน คือ สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การที่จะเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้นั้น จะต้องมีหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่รับรองออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการซื้อ-ขาย จับจองที่รกร้าง หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3, หรือหนังสือสิทธิ์อื่นๆ   การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ เพื่อทำกิจการในลักษณะต่างๆ ของผู้ถือครอง อาจเป็นเนื้อที่ของตนเอง หรือไม่ใช่ของตนเองก็ได้ เช่น เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือถือครองที่ดินในลักษณะอื่น เป็นต้น   การถือครองที่ดิน จำแนกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้   1) การเป็นเจ้าของที่ดิน มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 1)  โฉนดที่ดิน นส.4 2)  น.ส.5 (ใบไต่สวน) คือ หนังสือแสดงการสอบสวน เพื่อออกโฉนดที่ดิน 3)  …